top of page

Fast Track คูปองเร่งด่วน 1 ครั้ง

900 บาท

VDO 15 นาที + Chat สรุป

Book Now

About

คูปองเร่งด่วน ได้รับบริการเร่งด่วนภายใน 5-10 นาที ระบบจะทำการลัดคิวคุยกับสัตวแพทย์เร่งด่วนให้คุณพ่อคุณแม่ที่ร้อนใจโดยเฉพาะ พี่หมอจะช่วยประเมิณอาการเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำเร่งด่วนให้กับคุณพ่อคุณแม่ พร้อมวิธีการดูแลจัดการเบื้องต้น พร้อมคำแนะนำแนวทางในการตัดสินใจเรื่องสุขภาพ หรือแนะนำรพ.สัตว์เร่งด่วนให้กับทางคุณพ่อคุณแม่ ระยะเวลาการรอ 5-10 นาที สามารถโทร VDO call กับสัตวแพทย์ได้ทันที เป็นเวลา 15 นาที พร้อมแชทสรุป 1 ครั้ง


สามารถโทร VDO call กับสัตวแพทย์ได้ 15 นาที + Chat สรุป 1 ครั้ง ระยะเวลาการรอภายใน 5-10 นาที

*คูปองให้บริการเฉพาะเวลา 8.00-22.00 เท่านั้น

*ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากไม่สะดวกสามารถเก็บคูปองไว้ใช้ได้ คูปองมีอายุ 7 วัน

bottom of page